Published Date : 2020-08-13

मुद्रण सेवालाई विश्वसनीय, भरपर्दो, गुणस्तरीय, आत्मनिर्भर र सुरक्षित तुल्याई सबै प्रकारका सुरक्षण मुद्रणका कार्यलाई स्वदेशमै सम्पादन गर्न सक्ने सक्षम र साधन सम्पन्न सुरक्षण मुद्रणालयको रुपमा स्थापित गर्ने भविष्यपरक सोच नै यस विभागको दूरदृष्टि हो ।

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit