पाक्षिक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ /८/२०)