अन्य सूचना


परामर्ष दाता सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2016-09-08

नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
मुद्रण विभाग
सिंहदरवार

यस विभागको आ.व.२०७३/०७४ को स्विकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार छपाइ प्रविधिसँग सम्बन्धित मेशिन तथा उपकरणहरु चार कलर अफसेट प्रिन्टिङ मेशिन¸ डिजीटल प्रिन्टिङ मेशिन¸ पेपर कटिङ मेशिन र परफेक्ट वाइण्डिङ मेशिन खरिद गर्नु पर्ने भएको हुँदा उक्त मेशिन तथा उपकरणहरुको स्पेशिफिकेसन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने¸ बोलपत्रको विधि निर्धारण र कागजात तयार गर्ने बोलपत्रको प्राविधिक मुल्याङकन गर्ने र स्पेशिफिकेसन अनुसार मेशिनको चेक जाँच गर्ने समेतका मेशिन खरिद सम्वन्धी आर्थिक एवम प्राविधिक कार्यका लागि विज्ञता हासिल गरेका अनुभवि विज्ञहरुबाट परामर्श सेवा लिनु पर्ने भएकोले ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयमा देहायका विवरण सहित सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ को दफा ३० र नियमावली २०६४ को दफा ७० वमोजिमको आशयपत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । थप जानकारी आवश्यक भएमा विभागको फोन नं.०१-४२११६२२ मा समेत सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ ।

संलग्न राख्नु पर्ने कागजातहरुको ववरण:

  1. फर्म दर्ता/Pan/Vat, नविकरण र कर दाखिला प्रमाण पत्र आशयपत्र दाताको योग्यता सम्वन्धी कागजात ।
  2. फर्म कम्पनीको विवरण र कर्मचारी वैयक्त्तिक विवरण ।
  3. विगत ५ वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको काम र स्थानको विवरण ।
  4. सम्पर्क ठेगाना¸ फोन नम्वर र सम्पर्क व्यक्ति ।