२०७५ कार्तिक, मंसिर र पुष महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु

प्रकाशित मिति : 2019-02-03

  

२०७५ कार्तिक¸ मंसीर र पुष महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विवरणहरु

 

 

           
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


मुद्रण विभाग

सिंहदरबार¸ काठमाण्डौ ।

 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा (५) को  उपदफा  (३)अनुसारको प्रयोजनको लागि यस विभागसँग सम्बन्धित दोस्रो त्रैमासिक २०७५ कार्तिक¸ मंसीर र पुष महिनासम्मका सूचनाहरु उक्त दफा (५) को उपदफा (४) बमोजिम अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

 1.  विभागको स्वरुप र प्रकृति:-

सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय अन्तर्गत रहि नेपाल सरकारको मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने केन्द्रीयस्तरको निकाय मुद्रण विभाग हो ।

 

 1. विभागको काम¸कर्तव्य र अधिकार :-

मुद्रण विभागको काम¸कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमका तोकिएका छन् ।

 • नेपाल सरकार तथा सबै सरकारी निकायका आवश्यक सामाग्रीहरु छपाई गर्ने।
 • सुरक्षण मुद्रण सेवा सञ्चालन गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको राजपत्र छपाई तथा वितरण गर्ने ।
 • मुद्रण सेवा सञ्चालन तथा स्याहार सम्भारका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
 • मुद्रण सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

 

 1.  विभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :-

यस विभागले नेपाल सरकारको सरकारी निकायहरुको छपाई सम्वन्धी सेवा¸सुरक्षण मुद्रण सेवा¸राजपत्र छपाई तथा वितरण लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

 

 1.  सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि :-

यस विभागवाट दिईने सेवाका लागि लाग्ने दस्तुर र अवधिका लागि विभागको मुद्रण महशुल पुस्तिका, २०६९ यस अघि सार्वजानिक गरिएको र सोमा कुनै परिवर्तन नभएको ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. विभागमा रहने कर्मचारी संख्या र विवरण:-

श्रेणी

वर्तमान दरवन्दि

पदपुर्ति

रिक्त

कैफियत

प्रशासन

प्राविधिक

जम्मा

रा.प.प्र.

 ०

0

1

 

रा.प.द्बि.

 १

2

0

 

रा.प.तृ.

३ 

१३

१६

२२

7 फाजिल

रा.प.अनं.प्र.

३०

३४

३४

१ फाजिल

रा.प.अनं.प्र.(कम्प्युटर अपरेटर)

 

रा.प.अनं.द्बि.

३२

३४

२7

10

 

सवारी चालक (श्रेणी विहिन)

 करार

कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन)

१५ 

१५

१3

2

करार ५ जना

जम्मा

२६

 ८२

१०८

१०1

१9

 

 

निजामती सेवामा कार्यरत ९3 जना तथा करार सेवामा कार्यरत ८ जना गरी जम्मा १०1जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको ।

 

 1. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:-

क्र.सं.

शाखा तथा इकाई

पद

जिम्मेवार अधिकारी

१.

मर्मत तथा संभार शाखा

रा.प.द्वि.प्रा.(ब.मु.अ. हाल निमित्त महार्निदेशक)

श्री पद्म राज पाठक

२.

प्रशासन तथा व्यवस्थापन शाखा

रा.प.द्वि.(निर्देशक)

श्री राम प्रसाद सापकोटा

३.

प्रशासन तथा योजना इकाई

शाखा अधिकृत

श्री विष्‍णु भक्त सिग्देल

५.

आर्थिक प्रशासन इकाई

लेखा अधिकृत

श्री सिता पुन श्रीस

६.

खरिद तथा भण्डार इकाई

शाखा अधिकृत

श्री मनिकमान महर्जन

७.

राजपत्र सम्पादन  इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री बिमला कोइराला

८.

मुद्रण प्रबन्ध इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री शुसिल कुमार खनाल

९.

अफसेट प्रेस इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री सुनोज बराल

१०.

राजपत्र वितरण इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री रविन्द्रमान महर्जन

११.

सुरक्षण मुद्रण इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री राजाराम बिडारी

१२.

कला तथा डिजाइन इकाई

कला अधिकृत

श्री गंगाधर शारु

१३.

मर्मत इकाई

ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियर

श्री ज्ञानुकाजी महर्जन

१४.

विद्युतीय अभिलेख इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री सुनिता रेग्मी

१५.

बाईण्डिङ् इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री युवराज पोखरेल

१६.

गुण नियन्त्रण तथा डिजिटल इकाई

मुद्रण अधिकृत

श्री कुमारी गंगा खतिवडा

 

 1.  निर्णय गर्ने प्रकृया र अधिकारी :-

 विभागको निर्णय गर्ने अधिकारी विभागका महानिर्देशक तथा निर्णय प्रक्रिया सहभागितामूलक रहेको ।

 

 1.  निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :-

विभागका नि.महानिर्देशक, श्री पद्म राज पाठक।

 

 1. सम्पादन गरेको कामको विवरण :-

 विभागले यस अवधिमा सम्पन्न गरेको कामको विवरण निम्न बमोजिम छन् ।

 • नेपाल सरकारको राजपत्र मुद्रण तथा वितरण: 1,27,५०० थान
 • अध्यागमन विभागको भिसा स्टिकर तयारी : १,65,800 थान
 • वैदेशिक रोजगार विभागको स्टिकर तयारी : १,54,९९5 थान
 • २०७५ को खण्ड ६८ को संख्या 35 देखि 47 सम्म र अरि 21 देखी 32 सम्मको राजपत्र बिद्युतीय अभिलेखीकरण कार्यको स्क्यानिङ्ग, रिनेम तथा अपलोड गरिएको ।
 • श्री परराष्ट मन्त्रालय - BIMSTEC भ्रमण कार्यक्रम ४०० प्रति छपाइ भएको ।
 • ..2075/76 का लागि आवश्यक पर्ने कागज प्लेट मसी लगायत स्टेशनरी सामानहरुको टेण्डर आह्वान भई सम्झौता भएको ।
 • पेपर कटिङ्ग मेसिनको विद्युतीय टेण्डर खोली मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको ।
 
 • दुई कलर अफसेट प्रेस मेसिन २ थान खरिद भएको ।
 • श्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जनकपुर प्रदेश नं 2 को राजपत्र 200 प्रति छपाइ भएको ।
 • श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जनकपुरको राजपत्र 200 प्रति छपाई भएको ।
 • श्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विराटनगर प्रदेश नं १ को राजपत्र 200 प्रति छपाइ भएको ।
 • श्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हेटौडा प्रदेश नं 3 को राजपत्र 500 प्रति छपाइ भएको ।
 • श्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय धनगढी कैलालीको राजपत्र 200 प्रति छपाइ भएको ।
 • श्री थाँक्रे गाउँपालिका महादेबबेशी धादिङ्गको राजपत्र 400 प्रति छपाई भएको
 • श्री त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको 200 प्रति  छपाई भएको ।
 • श्री ललितपुर महानगरपालिकाको राजपत्र 1000 प्रति छपाई भएको ।
 • श्री काठमाण्डौ महानगरपालिकाको राजपत्र 900 प्रति छपाई भएको ।
 • श्री सुन्दरबजार नगरपालिका लमजुङ्गको राजपत्र 400 प्रति छपाई भएको ।
 • श्री रामेछाप नगरपालिका रामेछाप मन्थलीको राजपत्र 200 प्रति छपाई भएको
 • वायर स्टाप्लिङ्ग मेशिन 1 थान खरिद भएको ।
 1. कार्यालय प्रमुख¸ प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम¸ पद र सम्पर्क टेलिफोन न‍‌ :-   
 • विभागका प्रमुख¸ नि. महानिर्देशक, श्री पद्म राज पाठक

             फोन न‌‍‍. ०१-४२११६९५¸ मो. न. ९८४१३७२९४८

 • प्रवक्ता / सूचना अधिकारी¸

बरिष्ठ मुद्रण अधिकृत¸ श्री पद्म राज पाठक

  फोन न‌‍‍. ०१ -४२११६२२¸ मो न. ९८४१३७२९४८

 

 1. ऐन¸नियम¸विनियम र निर्देशिकाको सुची :-
 • राष्ट्रिय संचार नीति¸२०४९
 • मुद्रण सम्वन्धी नियमहरु¸२०५५
 • निजामति सेवा ऐन¸२०४९ तथा नियमावली¸२०५०
 • सार्वजनिक खरिद ऐन¸२०६३ तथा नियमावली¸२०६४
 • सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन¸२०६४
 • छापाखाना र प्रकाशन ऐन¸२०१४
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन¸२०५५ तथा आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमहरु¸२०५६
 • सुशासन सचालन तथा व्यवस्थापन ऐन¸२०६४ तथा नियमावली¸२०६४
 • मुद्रण विभागको निर्देशिका¸२०७०

 

 1. आम्दानी¸ खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धि अद्यावधिक विवरण :-
 • आ.ब. ०७५/७६ कार्तिक, मंसीर र पुष महिनाको खर्च चालु तर्फ : 1,73,78,943।97
 • आ.ब. ०७५/७६ कार्तिक, मंसीर र पुष महिनाको खर्च पुजिगत तर्फ :- 5,24,66,194।-
 • आ.ब. ०७५/७६ कार्तिक, मंसीर र पुष महिनाको राजस्व आम्दानी :- 85,01,116।07
 • रु २५¸०००।– देखि माथि विल रकम भएका प्रत्येक भुक्तानीको खर्च विवरण web page मा सार्वजनिक गरी भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।
 • प्रत्येक महिनामा विनियोजन राजश्व र धरौटीको फाँटवारी तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने गरिएको
 • प्रत्येक चौमासिकमा चौमासिक प्रगति र खर्चको फाँटवारी web page मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको ।

 

 1. विभागको यस आ.व. को मुख्य मुख्य कार्यक्रम तथा सो को विवरण
 • प्रेस सम्बन्धी मेशिन खरिद ।
 • पुराना मेशिनहरुको मर्मत तथा लिलाम ।
 • छपाई सम्बन्धि नियमित कार्यहरु । 

 

 1. विभागमा परेको सूचना माग र सूचना दिइएको विषय : नभएको

 

 

                               मुद्रण विभाग

सिंहदरबार¸ काठमाण्डौ ।