नेपाल राजपत्र प्रकाशन भएको २४ घण्टा भित्र वेभ साइटमा राख्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रमका केही झलकहरु