माननिय सूचना तथा संचार मन्त्री ज्युले यस विभागको कार्य प्रक्रिया तथा भौतिक अवस्थाको अवलोकन गर्नुहुदै गर्दाको कार्यक्रम