सेवा प्रदान गर्ने शाखा तथा जिम्मेवार अधिकारी


क्र.सं.

महाशाखा तथा शाखा

पद

जिम्मेवार अधिकारी

१.

प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा

रा.प.द्धि.(निर्देशक)

 

२.

मर्मत तथा संभार महाशाखा

रा.प.द्धि.प्रा.(ब.मु.अ.)

श्री पद्धमराज पाठक

१.

प्रशासन तथा सूचना शाखा

शाखा अधिकृत

 

२.

आर्थिक प्रशासन शाखा

लेखा अधिकृत

श्री रेमा ढुङ्गाना

३.

खरिद शाखा

शाखा अधिकृत

श्री दीपक कुमार पोखरेल

४.

राजपत्र प्रकाशन तथा वितरण शाखा

मुद्रण अधिकृत

श्री विमला कोईराला

५.

नेपाल राजपत्र विद्युतिय अभिलेखिकरण शाखा

मुद्रण अधिकृत

श्री विमला कोईराला

६.

मुद्रण प्रबन्ध शाखा

मुद्रण प्रबन्धक

श्री दानरत्न मानन्धर

७.

अफसेट प्रेस शाखा

अफसेट प्रेस सुपरभाईजर

श्री दिपक प्रसाद न्यौपाने

८.

लेटर प्रेस शाखा

लेटर प्रेस सुपरभाईजर

श्री रविन्द्रमान महर्जन

९.

सुरक्षण मुद्रण शाखा

मुद्रण अधिकृत

श्री युवराज पोखरेल

१०.

कला शाखा

कला अधिकृत

श्री गंगाधर शारु

११.

मर्मत तथा सम्भार शाखा

ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियर

श्री ज्ञानकाजी महर्जन