उद्देश्यहरु


  • सुरक्षण मुद्रण सेवा र कार्यको सम्पादन र व्यवस्थापन गर्ने
  • मुद्रण सेवा र कार्यलाई विश्वासनीय र भरपर्दो  तुल्याउने
  • मुद्रण सेवा र कार्यलाई आत्मनिर्भर र गुणस्तरीय तुल्याउने
  • मुद्रण सेवा र कार्यको लागि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र सहकार्यमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • नेपाल सरकारका गोप्य र संवेदनशील सामाग्री गुणस्तरीय रुपले छपाई गर्ने ।