काम, कर्तब्य र अधिकार


यस विभागले हालसम्म निम्नलिखित कामहरु गर्दै आएको छ

  • नेपाल राजपत्रको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने ,
  • सरकारी निकायहरुको छपाई कार्य गर्ने ,
  • मुद्रण सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ,
  • मुद्रण सेवामा आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने ,
  • नेपाल सरकारको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ,