मुद्रण विभाग

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: ‍+९७७-१-४२११६२२, १-४२११८२०, १-४२११६९५, १-४२११७४९, १-४२००२११ (जिन्सी शाखा)
फ्याक्स नं.: +९७७-१-४२११७६४
ईमेल: info@dop.gov.np